ارزیابی خطرهاي HSE در ساخت و سازهاي بلند مرتبه شهري با رويکرد فازي

ارزیابی خطرهاي HSE در ساخت و سازهاي بلند مرتبه شهري با رويکرد فازي


 ارزیابی خطرهاي HSE در ساخت و سازهاي بلند مرتبه شهري با رويکرد فازي 

پروژه هاي بلند مرتبه سازي به دليل افزايش جمعيت، توسعه شهرها و هم چنين مهاجرت افراد به شهرهاي بزرگ روز به روز رو به افزايش هستند و به دليل اين که اين پروژه هاي عمراني در درون شهرها واقع اند و در تماس مستقيم با مردم شهر مي باشند، از لحاظ خطرهاي HSE از اهميت ويژه اي نسبت به ساير پروژه هاي عمراني برخوردارند. از طرفي در اکثر حوادث و رويدادها، سازمآن ها نسبت به هزينه واقعي آن بينش کافي ندارند. بنابراين شناسايي و ارزيابي و مديريت خطرهاي HSE بسيار ضروري و مهم است.

روش کار: در اين مقاله خطرهاي HSE در ساخت پروژه هاي بلند مرتبه که بر سلامت افراد و محيط زيست اثر منفي دارند، شناسايي، ارزيابي و رتبه بندي شدند. خطرها از طريق چک ليست و مصاحبه با افراد با سابقه در زمينه بلند مرتبه سازي شناسايي و ارزيابي شده و براي کمي سازي با توجه به ماهيت مبهم خطرها و وجود عدم قطعيت از ترکيب اعداد فازي و روش تحليلي سلسله مراتبي AHP استفاده گرديد. در نهايت پس از ارزيابي، خطرها براي پاسخ رتبه بندي مي شدند.

يافته ها: با استفاده از روش AHP وزن 0.346 براي بهداشت، 0.3 براي ايمني و 0.354 براي محيط زيست به دست آمد. از اين اعداد مي توان به اين نتيجه رسيد که در سلامت افراد در مجموعه کارگاه و بيرون از آن، خطرهاي محيط زيستي و بهداشتي از خطرهاي ايمني مهمتر هستند.
نتيجه گيري: نتايجي که از اين تحقيق به دست آمد نشان داد که خطرهاي HSE بسيار بحراني هستند و بايد در پروژه هاي عمراني قبل از شروع پروژه براي کنترل آن ها اقداماتي انجام شود. هم چنين نتايج ديگر نشان داد که بسياري از خطرهاي HSE به دليل نبودن فرهنگ درست HSE در سازمان و در پروژه مي باشد که مي توان با فرهنگ سازي درست بسياري از خطرهاي HSE را کاهش داد.

برخی از محصولات

جرثقیل سقفی شیراز

جرثقیل سقفی

سوله سازی شیراز

سوله پارس چکش

اجرای سوله شیراز

سوله در حال نصب

مراحل ساخت سوله

ساخت سوله

اجرای سوله شیراز

سوله در حال ساخت

سازه های فلزی شیراز

سازه های فلزی ساخت پارس چکش

سوله سبک شیراز

ساخت و نصب سوله

ساخت سوله شیراز

سوله در حال نصب

اجرای سوله شیراز

سوله در حال نصب

نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

سوله سازی شیراز

ساخت و نصب سوله

ساخت سوله شیراز

ساخت و نصب سوله

سوله و سازه های فلزی

سوله ها سازه های فلزی هستند که ....

نصب اجرای سوله

طراحی و ساخت قطعات فلزی در شرکت پارس چکش...

سوله سبک شیراز

ساخت و اجرای سازه های فلزی

اجرای سوله

ساخت و اجرای سوله

سوله سازی شیراز

ساخت و اجرای سازه های فلزی

سوله ,سازه های سبک

سوله ها,سازه های سبک حساب میشوند...

سازه های فلزی

در صنعت فلز وسازه های فلزی موثرترین نیرو...

ساخت سوله شیراز

در سوله ها قاب های اصلی با استرات ها که ...

ساخت و مونتاژ قطعات

ساخت و مونتاژ بصورت مختصر در شرکت پارس چ...

طراحی سوله شیراز

طراحی یک سوله ...

انواع سوله شرکت پارس چکش

چند نوع سوله می توان اجرا نمود که شامل م...

مشخصات ظاهری سوله

مشخصات ظاهری سوله چیست؟

ساخت سوله شیراز

مراحل ساخت سوله در شرکت پارس چکش

پوشش سقف و بدنه سوله

پوشش سقف و بدنه سوله

فروش سوله شیراز

عوامل موثر در قیمت سوله

جوشکاری با قوس الکتریکی

یکی از متداول ترین روشهای اتصال قطعات فل...

انتخاب صحیح الکترود برای کار

انتخاب صحیح الکترود برای جوشکاری

فلز و کاربرد فلز در سازه ها

پیشینه فلز و کاربرد فلز در سازه ها

ساخت سوله‌های جدید با دستگاه

ساخت سوله‌های جدید با دستگاه های UBM,KSP...

ساختار ومقاومت پیچ و مهره ها

ساختار و متریال و مقاومت پیچ و مهره ها

ساخت سوله شیراز

به‌دلیل فراوانی در ساخت و نیاز به سوله‌ه...

سوله سازی شیراز

رنگ آستری الکیدی زینک فسفات به عنوان رنگ...

ساخت سوله شیراز

فونداسیون سوله

پوشش سوله شیراز

پوشش سوله

خرپا

سازه خرپا سازه هایی هستند ک هندسه انها م...