برخی از محصولات

طراحی سوله

طراحی یک سوله ...

ساخت و مونتاژ قطعات

ساخت و مونتاژ بصورت مختصر در شرکت پارس چ...

ساخت سوله در شیراز

در سوله ها قاب های اصلی با استرات ها که ...

سازه های فلزی

در صنعت فلز وسازه های فلزی موثرترین نیرو...

سوله ها,سازه های سبک

سوله ها,سازه های سبک حساب میشوند...

نصب و اجرای سوله

ساخت و اجرای سازه های فلزی

اجرای سوله

ساخت و اجرای سوله

سوله

ساخت و اجرای سازه های فلزی

سوله در حال نصب

طراحی و ساخت قطعات فلزی در شرکت پارس چکش...

سوله و سازه های فلزی

سوله ها سازه های فلزی هستند که ....

ساخت پارس چکش

ساخت و نصب سوله

ساخت پارس چکش

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

نصب سوله

ساخت و نصب سوله

سوله در حال ساخت

سوله در حال نصب

ساخت پارس چکش

سوله در حال نصب

ساخت پارس چکش

ساخت و نصب سوله

سازه های فلزی

سازه های فلزی ساخت پارس چکش

ساخت پارس چکش

نصب سوله

ساخت پارس چکش

سوله در حال ساخت

ساخت پارس چکش

سوله در حال نصب

ساخت سوله

سوله پارس چکش

جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی

برخی از مطالب

سوله در حال ساخت

ساخت و نصب سوله

ساخت پارس چکش

ساخت و نصب سوله

ساخت پارس چکش

ساخت و نصب سوله